Изтичане на свидетелства към БИМ на ФУВАС

Във връзка с изтичането на свидетелствата през 2022 г. за одобрен тип ФУ на устройства с модел:

TREMOL V-KL ФУВАС 677 – 14/09/2012 – 14/09/2022

ELICOM EV12-KL ФУВАС 678 – 14/09/2012 – 14/09/2022

DATECS DP-65 KL ФУВАС 679 – 14/09/2012 – 14/09/2022

ISL 752-KL ФУВАС 681 – 20/09/2012 – 20/09/2022

DATECS DPS-65 KL ФУВАС 690 – 02/11/2012 – 02/11/2022

Ви напомняме следното:- Смяна на фискална памет може да бъде извършвана не по-късно от изтичането на разрешителното- ФУ може да бъде регистрирано в НАП не по-късно от изтичането на разрешителното- Всички регистрирани в НАП до изтичането на разрешителното могат да работят до запълване или повреждане на фискалната памет, след което следва да бъде дерегистрирано с причина БРАК;“Чл. 12. (1) Свидетелството за одобряване се издава за срок 10 години или до промяна в техническите и/или функционалните изисквания към ФУ, произтичащи по силата на закон. Този срок може да бъде продължен при условията и по реда на чл. 9, 10 и 11 с допълнение към свидетелството, издадено от председателя на БИМ, когато производителят или вносителят подаде писмена заявка-декларация преди изтичане на срока, посочен в свидетелството.(2) След изтичане на този срок или при промяна в техническите и/или функционалните изисквания към ФУ устройствата от съответния тип не са от одобрен тип.(3) (Изм. – ДВ, бр. 79 от 2007 г.) Въведените в експлоатация фискални устройства, чийто срок на свидетелство за одобряване е изтекъл, се считат за устройства от одобрен тип, ако:1. няма промяна в техническите и/или функционалните изисквания към ФУ;2. (изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) се използват от лицето, което ги е въвело в експлоатация и регистрирало в НАП към датата на изтичане на срока.“